Három évszázad református lelkészei Biharugrán

1. Alföldi (Keresztneve ismeretlen)
2. Földesi (Keresztneve ismeretlen)
3. Marosi János
4. Sárai András
5. Bátori István
6. Marosi János
7. Hunyadi István
8. Tokai József
9. Halász István (1765-ig szolgált Ugrán), Ugrán temették el.
10. Héti (Hétyi) Ferencz (ugrai szolgálati ideje: 1765-1774). “hozatott püspöki rektorságból”; Ő kezdte el vezetni a jelenlegi legrégibb anyakönyvet 1765-tól. Az ő idejében épült a templomhajó.Mezőgyánban halt meg. Leánykája, Erzsébet kereszteltett: 1766. május 30. Keresztszülők: T. Ugrai Józsefné; Leánya, Katalin kereszteltetett: 1768. december 5. Keresztszülők: Tek. Ugrai Józsefné; Leánya, Zsuzsanna kereszteltetett: 1774. január 19. Keresztszülők: Ugray Mihályné;
11. Szatmári István (ugrai szolgálati ideje: 1774-1776). Hozatott Sarkadról (1774. márciusában), meghalt Hegyközkovácsiban.
12. Hajdú Ferentz (ugrai szolgálati ideje: 1776-1781). Az ő idejében építettek (“ragasztottak”) a templomhajó mellé egy kis porticust. A “parochiális istálló körül az emelésbe megszakadván” meghalt, itt temették el.
13. Mészáros Mihály (ugrai szolgálati ideje: 1781-1790). Felesége: Tóth Zsuzsanna Fia: Dániel, kereszteltetett: 1785. október 3.; Keresztszülők: Ugray Györgyné
14. Kállai Nagy János 1790-1793. (1790. márciusától szolgált Ugrán) Az eklézsia szenteltette fel, s innen Mezőgyánba ment, onnan Sz.Jánosra, ahol 1834-ben meghalt.
15. Fodor János 1793-1795 (1793. márciusától szolgált Ugrán)
16. Munkátsy József 1795-1796 (1795. márciusától szolgált Ugrán) Belényesből jött, Berettyószentmártonba ment, onnan Kisszántóra, s ott halt meg.
17. Vátzi Sándor 1796-1806 (1796. márciusától szolgált Ugrán). Az ő idejében épült a torony. Felesége: Kováts Zsuzsanna, szeghalmi N. Ns. Kováts János leánya. Gyermekei: József, kereszteltetett: 1800. január 29. Keresztszülei: Nt. Győrfi István, Haraszti Rachel; eltemettetett: 1800. augusztus 10. József, kereszteltetett: 1802. május 21. Keresztszülei: T. Balogh Pál szalontai prédikátor és Birizdó Zsuzsanna. Krisztina, kereszteltetett: 1805. november 11. Keresztszülők: T. Bor István zsadányi prédikátor és H..og Zsuzsanna, “1806-ban az ekklézsia exmittáltatta, ment Bojtra, onnan Csökmőre, s ott halt meg.”
18. Váradi Fekete József 1806-1815. (1806. márciusától szolgált Ugrán). Nagykerekiből jött, Hegyközkovácsiba távozott, s ott is halt meg.
19. J. Nagy Sebestyén 1815-1819. (1815. márciusától szolgált Ugrán). Hegyközkovácsiból jött Ugrára. Kötegyánba távozott. Onnan Apátiba ment, “s innen nyugalomba tette magát és a saját jószágán él még 1834-ben”.
20. Fekete József 1819-1822. (1819. áprilisától szolgált Ugrán). Okányból jött, “s 1822-ben ment intermaliter Sarkadra, s két évig hivatal nélkül lévén, ment Fenesre, ahol meghalt.” Felesége: Bojti Zsuzsanna. Fia, Károly, kereszteltetett: 1820. március 20-án. Keresztszülők: T. Ugray Györgyné tisztje Habókay Márton és Orbán Mária.
21. Mile László 1822-1830. (1822. áprilisától szolgált Ugrán). Innen ment N.Zerindre, onnan Berekböszörménybe, s ott is halt meg.
22. Soltész János 1830-1859. (1830. áprilisától szolgált Ugrán). Árpádról jött Ugrára, s itt szolgált egészen 1859. április 14-én bekövetkezett haláláig. Eltemettetett 1859. április 16-án. 70 évet élt. 1842-ben írt “Jegyzés”-e az egyik legrégibb átfogó adatforrás az ugrai egyház történetével kapcsolatban. (Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltárában található meg.) Nála szállt meg a parókián 1849. július 18-án az Erdélybe Bemhez tartó Petőfi Sándor a családjával (feleségével, Júliával és zoltán fiával), valamint a Mezőberénybe értejövő és őt kísérő Egressy Gáborral és Kiss Sándor ezredessel.
23. Kiss Károly (ugrai szolgálati ideje: 1856-1878). 3 évig volt segédlelkész Ugrán, 1859. áprilisában megválasztott lelkész lett. Ugrán szolgált egészen 1878. Június 4-én bekövetkezett haláláig. Eltemettetett 1878. június 7-én. Élt 46 évet. Felesége: Csécsi Nagy Mária. Gyermekei: Gyula, szül.: 1861. augusztus 10. Keresztszülei: Simonffy Sámuel debreceni ügyvéd és Ercsei Krisztina Margit Irén, szül.: 1866. március 1. Keresztszülei: Szűcs István debreceni tanácsos és Simonffy Terézia Izabella Cornélia, szül.: 1868. június 27. Keresztszülei: Veress Imre K.-szántói lelkész és Kiss Zsuzsanna.
24. Nagy Imre 1878-1929. (1878. július 2-tól szolgált Ugrán). 1852-ben született Hajdúhadházán. A teológiát Debrecenben végezte, azután külföldi tanulmányutat tett. A Göttingai Egyetemen 1875-76-ban fejezte be tanulmányait. 1876. május 1-jén hívták meg Sarkadra esperesi káplánnak, s mint ilyen, a nagyszalontai ref. egyházmegyei lelkészi karnak tagja lett. 1878-ban először “időközi lelkész” volt, majd egyhangúlag önálló lelkipásztorrá választották Biharugrán. Több mint ötven évig volt itt híveinek pásztora. Érdemeiért a község díszpolgárává választották. Volt egyházmegyei jegyző, főjegyző (1881), örökös egyházmegyei tanácsos (1888-tól), az egyházak és az iskolák körlátogatója (1883-tól 1893-ig), zsinati képviselő (1904), több éven keresztül egyházkerületi képviselő, stb. A kommün bukása után o állt jót a “kommunistaság bűnébe esett kőműves-legényért”. Ezért ítélték Szabó Pált (a későbbi írót, parasztpárti politikust) csak helyi internálásra. 1929-es nyugállományba vonulása után Sarkadra költözött. 1935. július 14-én halt meg, 83 éves korában. Biharugrán van eltemetve feleségével együtt, aki férje halála után 93 éves koráig Biharugrán lakott. Felesége: Leelősy Erzsébet, sarkadi lakos, Leelősy István árva hajadon leánya. Kihirdetés Ugrán: 1880. április 11-én, 18-án és 25-én történt, az esküvő Sarkadon volt 1880. május 8-án. Gyermekei: Gizella, szül.: 1881. május 12., meghalt: Borossebesen 1905. szeptember 16-án. Keresztszülei: Tek. Ugray György szolgabíró és Gergely Ippolita (Polixenia)_ Ernő, szül.: 1882. december 4.; Keresztszülei: Elek Lajos ref. tanár és Kiss Margit. Később Pocsajon volt gyógyszerész. Édesapját egyedül ő élte túl. Édesanyját már valószínuleg nem, ezért élhetett Biharugrán az egyik keresztlányánál_ Adél, szül.: 1884. október 3.; meghalt: 1888. május 15. Keresztszülei: Csiky Lajos ref. hittanár és Bészler Anna. Iván, szül.: 1888. november 11., meghalt: 1890. július 6-án. Keresztszülei: Csiky Lajos ref. hittanár és Bészler Anna. _Elemér, szül.: 1890. július 25., meghalt: 1891. augusztus 20-án. Keresztszülei: Nagy Károly sarkadi jegyzo és Leelősy Ilona._Aladár, szül.: 1894. június 3.; Keresztszülei: Kövér Sándor ügyvéd és Simonyi Irén. Valószínűleg az I. világháborúban elesett. Halálának helye és ideje ismeretlen, de bizonyos, hogy édesapját nem élte túl._Ákos, szül.: 1896. május 21. Keresztszülei: Veress Károly nagyszalontai építész és Filotás Emília. Meghalt 1920. Február 2-án, Nagyváradon, a I. világháború áldozataként. Adél és Elemér a szülőkkel együtt Biharugrán, az ún. régi temetőben van eltemetve.
25. Fejszés András (Endre) 1928-1938. (1928. szeptemberétől szolgált Ugrán). 1904-ben született Hajdúböszörményben. A teológiát Debrecenben végezte. Földesen, majd Putnokon, később Színben szolgált, onnan került Biharugrára. Először segédlelkész Biharugrán Nagy Imre mellett, majd 1929 októberétől megválasztott lelkész. Az OKH, a tűzoltó-egyesület elnöke. 1938. május 1-jétől átválasztással lett Komádiban lelkész. Felesége: Domokos Vilma, házasságot kötöttek: 1930. március 17-én. Gyermekei: László Endre, szül.: 1931. március 24. Keresztszülei: Dr. Szeghalmi Sándor nagyváradi ügyvéd és Szeghalmy Julianna; Dusa Géza okl. debreceni gazda és Fejszés Ilonka. Endre, szül.: 1935. november 2. Keresztszülei: Farkas László kunhegyesi ref. lelkész és Rab Emma.
26. Oláh Béla 1938-1950. (1938. júniusától szolgált Ugrán). 1910. szeptember 26-án született Szamoskrassón. Édesapja Oláh Sándor, későbbi nagybányai esperes. Édesapja áthozta a “csonka haza” területére, s Hajdúböszörményben végezte a gimnáziumot, mert a román iskolában magyarsága miatt rendszeresen megakadályozták előrehaladását. Katonai pályára készült, de édesanyja kérésére teológiára ment, Debrecenbe. Nádudvaron, Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, Békéscsabán, Makón, végül Komádiban volt segédlelkész, onnan választották meg Biharugrára lelkésznek. Az “ébredési idők” nagy biharugrai evangélizációit (1948-49) a politikai hatalom nem nézte jó szemmel, így politikai nyomásra elfogadta átválasztását Gebére (ma Nyírkáta), ahol 1950. november 1-jén kezdte meg szolgálatát. 1980-ban, Beszterczey László lelkipásztor nyugdíjba vonulása után a gyülekezet gondnoka és 17 presbiter aláírásával levélben kérte a Presbitérium dr. Bartha Tibor püspököt, hogy Oláh Bélát engedje, mint nyugdíjas lelkészt Biharugrán szolgálni. Arató Ferenc egyházkerületi főjegyző jött ki Biharugrára presbiteri gyűlésre (1980. július 13.), helyre tenni a dolgot. Oláh Béla 1989. Április 15-én bekövetkezett halála után tért vissza végleg Biharugrára. Itt temették el 1989. április 23-án. Felesége 2001. március 27-én hunyt el. Temetése 2001. Nagyszombatjára lett kitűzve.
27. Józan László 1950-1959. (1950. decemberétől 24-tol szolgált Ugrán). 1900. szeptember 9-én született Katádfán. Apja református lelkész volt. A gimnáziumot Csurgón, a református teológiát Debrecenben végezte el, Marburgban (Németország) is járt egyetemre. Lelkészi pályafutását Alcsúton kezdte (1926-tól 1949-ig szolgált itt, közben 1941-ben tábori főlelkész), majd Debrecenben szolgált. Onnan, mint “konventi lelkészt” meghívásos módon választották meg ugrai lelkésznek, Oláh Béla ajánlására. A biharugraiak úgy emlékeznek, hogy Oláh Béla azért fogadta el a gebei gyülekezet meghívását, hogy ezzel lehetőséget adjon Józan László meghívására, akit Debrecenből, mint nemkívánatos személyt akartak kilakoltatni. Annyi bizonyos, hogy a presbitérium ragaszkodott a meghíváshoz, s egyhangúlag Józan Lászlót nevezték meg meghívandó lelkésznek. Biharugráról Gyomára 1959. október végén távozott, ott ment nyugdíjba még abban az évben. Tanulmányokat írt mint az egyházi ébredési mozgalom vezetője. Józan László a háború utáni ébredés közismert és áldott evangélizátora volt. Missziói munkáját a rá következő évtizedekben sem adta fel, szolgálata révén további ébredés indult. Józan László adta ki 1934 és1944 között Debrecenben a Jer Velünk című külmisszióval is foglalkozó folyóiratot. 1945. június 24. és 1945. november 29. között az Ideiglenes Nemzetgyűlés Fejér vármegyei képviselője volt. 1981. június 23-án halt meg Gyomán. Budapesten temették el. Felesége: Berényi Blanka Katalin. Három lányuk (Katalin, Éva, Blanka) ugrai lelkészsége előtt született.
28. Beszterczey László 1959-1980. (1959. november 1-jétől szolgált Ugrán). 1909-ben született Alsóbereckin. A középiskolát Hajduböszörményben, a teológiát Debrecenben végezte. Segédlelkész volt Mérken és Vésztőn, 1937-ben választották meg Geszten rendes lelkésszé. Biharugrára Gyomáról került, 1959. novemberében, álláscsere útján, a Békési Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának 10-1/1959. ad 253-1959. sz. leirata alapján. Annyit tudunk, hogy nem jószántából, hanem kényszerűségből jött Biharugrára. Gyomáról az ÁEH akkori megyei vezetője, Gregor József nyomására kellett eljönnie. Biharugrán öregedett meg. Amikor egészségi állapota megromlott, fél évig András fia – aki akkor körösnagyharsányi lelkész volt – helyettesítette, végül nyugdíjba vonult. Gyomán töltötte nyugdíjas éveit, ott hunyt el, Békésen temették el, családi sírboltba. Felesége: Csatári Irén Edit, szintén Békésen lett eltemetve (1. felesége: Igneczy Klára). Gyermekei: László, András, Zsuzsanna.
29. Beszterczey András 1980-1980. tavaszától 1980. szeptember 15-ig helyettes lelkész Biharugrán, Körösnagyharsányból járt át. Azt követően felügyelő lelkész volt további két évig.
30. Kalmár János 1980-1991. (1980. szeptember 14-től szolgált Ugrán). Exmisszus teológusként (alapvizsgát tett hallgató, akinek a 4-5. évfolyamot munka mellett kellett elvégezni), segédlelkészi jogkörrel, püspöki kirendeléssel került Biharugrára. (Kirendelésének előzményeit ld. Oláh Bélánál. Az Egyházkerület vezetősége azért döntött kirendelése mellett, hogy így csillapítsa le a biharugrai Presbitériumot.) Felügyelő lelkésze Beszterczey András körösnagyharsányi lelkipásztor volt, 1982. július 25-ig. Beiktatására 1985. május 5-én került sor.1984-től a körösnagyharsányi egyházközségben helyettes lelkészként is munkálkodott. 1991-ben átválasztással került a Sarkad-Belvárosi gyülekezetbe, s ma is ott szolgál. Felesége: Gombos Margit. Gyermekei: (ugrai lelkészsége alatt születtek.) Noémi, szül.: 1981. szeptember 17. Dávid, szül.: 1984. július 5.
31. Sági Endre és
Sági Endréné Kis Médea
1991-1993. (1991. november 1-jétől szolgáltak Ugrán). Egy évi gyulai segédlelkészi szolgálat, majd külföldi ösztöndíj után kerültek Biharugrára segédlelkészként. A körösnagyharsányi lelkészi szolgálatot is ellátták, mindkettőt Juhász Sándor vésztői lelkipásztor felügyelő lelkészsége mellett. 1992. őszétől beosztott lelkészként folytatták munkájukat. 1993. szeptemberében vették át az orosházi gyülekezet lelkipásztori állását.
32. Futó Zoltán és Futó Zoltánné 1993-2002. (1993. szeptember 4-től 2002. október 31-ig szolgáltak Biharugrán.) Futó Zoltán 2 évi, felesége (született Sándor Katalin) 1 évi gyulai segédlelkészség után kerültek Biharugrára, mint segédlelkészek, majd egy hónap múlva beosztott lelkészi kinevezést nyertek. Felügyelő lelkészük Nagy László esperes, gyulai lelkipásztor. Mivel Biharugrára kerülésük már június első felében eldöntetett, így július 1-jétől rájuk bízatott az időközben megüresedett zsadányi lelkészi állás is. A körösnagyharsányi egyházközségben végzett szolgálat is megmaradt, így párhuzamosan 3 anyaegyházközségben végeztek szolgálatot. Ez időnként változott: Hol csak kettő, hol négy egyházközség tartozott (Okány is) szolgálati területükhöz. Futó Zoltánt a biharugrai gyülekezet 1996-ban választotta meg lelkipásztorának, beiktatására 1996. augusztus 17-én került sor. A lelkészházaspár 2000. augusztus 1-jétől szolgált kizárólag Biharugrán. Szolgálatukat 2002. október 31-én fejezték be Biharugrán, miután Futó Zoltánt átválasztották a Sarkad-újteleki Református Egyházközségbe. Gyermekeik: Anna, szül.: 1994. március 25. Zoltán, szül.: 1995. október 8. Katalin, szül.: 1997. december 5. Krisztián, szül.: 2000. július 30. Futó Zoltán középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, a teológiait pedig a Debreceni Református Teológiai Akadémián végezte.
33. Sándor Balázs (Futó Zoltánné öccse) 1996. január 1-jétől április 7-ig segédlelkészként végzett helyettesítő szolgálatokat, míg Futó Zoltán beosztott lelkész baleset következtében ideiglenesen munkaképtelen lett.
34. Fórizs Attila 2002-2004 (2002. november 1-től 2004. augusztus 10-ig Futó Zoltánék átválasztása után Mezőgyánból helyettes lelkészként látta el a biharugrai és körösnagyharsányi egyházközségek szolgálatát is.) Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, a teológiait pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végezte.
35. Deák-Fogarasi András 2004-2010. (2004 augusztus 11-től 2010.június 30-ig szolgált Biharugrán és Körösnagyharsányban. Mezőkovávácsházáról, ahol 1999. augusztus 1-től 2004-ig szolgált missziói lelkészként átválasztással került a gyülekezetünkbe.) 2010. júniusában híveinek meglepetésére bejelentette, hogy július 1-vel elhagyta a gyülekezetet, s a református egyházat. Erdélyben született, s családjával 1990-ben települt át Magyarországra. Felesége: Deák-Fogarasi Klementina pedagógus.
36. Árvavölgyi Béla 2010. (Deák-Fogarasi András távozása után 2010. július 1-től 2010. október 14-ig helyettes lelkészként Okányból látta el a biharugrai és körösnagyharsányi egyházközségek szolgálatát is.) Középiskolai tanulmányait szülővárosában a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, a teológiait pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen és a némtországi Münsterben végezte (Westfälische Wilhelms Universität) 2005. november 25-énszenteltek fel a debreceni Nagytemplomban. Felesége: Árvavölgyiné Szatmári Ibolya
37. Molnár Imre 2010-2012. (2010. október 15-től 2012. szeptemberéig szolgált Biharugrán és Körösnagyharsányban.) Átválasztással került gyülekezetünkbe Nyírmeggyesről, ahol 2000. óta szolgált. Fia: Norbert (szül.: 1991. júl. 14.) a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatója.
38. Mohácsy Nikoletta 2012-2013. (2012. október 15-től 2013. november 30-ig szolgált Biharugrán és Körösnagyharsányban.) Helyettes lelkészként Okányból látta el a szolgálatokat.
39. Szabó Árpád Csaba 2013-2020. (2013. december 1-től 2020. július 31-ig szolgált Biharugrán és Körösnagyharsányban. A Cegléd-Felszegi Református Egyházközség meghívását elfogadva került el a gyülekezetből.)
40. Demeter Ottó 2020. augusztus 1-től helyettes lelkészként Zsadányból látja el a biharugrai és körösnagyharsányi gyülekezetekben a szolgálatokat.