A keresztségben Isten felkínált szeretet-szövetségének pecsétje kerül a gyermek homlokára. Isten oldaláról minden kész arra nézve, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása révén a gyermek bocsánatot nyerjen bűneire, és egyben övé legyen az örök élet öröksége.

A felnőtté váló emberen múlik viszont, hogy hittel elfogadja-e ezeket az ajándékokat vagy sem. A megtérés nem más, mint Isten kegyelmének tudatos elfogadása a bűneimre, illetve döntés arról, hogy ezentúl – hálából az értem hozott áldozatáért – engedelmesen követem az Úr Jézus Krisztust. Csak Jézus Krisztus befogadásával válik valaki keresztyénné! (János 1,12; Róma 8,9)

A keresztség által a gyermek egy nagy lelki család tagjává lesz, ahol elindulhat a személyes hitre jutása felé. A gyülekezet tagjai már most szeretettel megelőlegezik számára e szép, Krisztusra mutató nevet: református keresztyén .

A Református Egyház felnőtt korban is keresztel, ha valaki ezt kéri, és részt vesz egy legalább fél éves előkészítő tanfolyamon, ami egyben a felnőtt-konfirmációra is felkészít.
A református gyermek-keresztség előfeltételei

A keresztelés legalább egy, Jézus Krisztusban hívő református szülő általi kérése. (A szülő konfirmációja felnőtt korban is pótolható.) Az ősegyházban csak hívő szülők gyermekeit keresztelték meg, mivel a keresztség hit nélkül senkit sem juttat az üdvösségbe! (Apostolok Cselekedetei 4,12; 16,27-34; Márk 16,16; Zsidók 11,6)

Két előkészítő beszélgetésen való részvétele a szülőknek, illetve a keresztszülőknek. Az Apostoli Hitvallás ( Hiszek egy Istenben… ) és a Heidelbergi Káté első tételének ismerete és a keresztelői előkészítőn történő elmondása. (a református énekeskönyv végén, illetve ezen az oldalon mindkettő megtalálható)

Fogadalomtétel a következő két kérdésre adott válasszal

Akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya-Fiú-Szentlélek Isten közösségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadjuk?

AKARJUK.

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd ha felnőtt, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

IGÉRJÜK ÉS FOGADJUK.

Ezek után a gyülekezet is fogadalmat tesz, amely szerint a gyermek lelki fejlődéséért folyamatosan imádkozni fog, illetve azt minden rajta álló módon segíti.

Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül… (Márk evangéliuma 16,16)

Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. (Apostolok Cselekedetei 2,38-39)